طبقه بندی بیماریهای نورودژنراتیو قسمت دوم(بیماری های نورودژنراتیو )

بیماری های نورودژنراتیو

بیماري های نورودژنراتیو یکی از پیچید ه ترین و شایعترین بیماري هاي عصبی هستند که در دهه اخیر از جنبه هاي مختلف حرکتی و شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند.

بیماران مبتلا به عارضه های نورودژنراتیو در تعادل دچار مشکل می شوند.

در این حالت فرد بیمار براي حفظ تعادل به سمت جلو خمیدگی پیدا می کند و گام هایش نیز کوتاه می شود به صورتی که احتمال به زمین خوردن فرد زیاد می شود.

اختلالات راه رفتن در بیشتر بیماران مبتلا به عارضه های نورودژنراتیو دیده می شود. این عارضه به شدت پیشرونده بوده و با افزایش طول مدت بیماري، شدیدتر می شود.

 از طرف دیگر در بیشتر افرادي که در سنین بالا به بیماري مبتلا می شوند، این مشکل از همان مراحل اولیه بیماري وجود دارد.

این عارضه در مراحل پیشرفته بیماري حتماً وجود خواهد داشت چرا که عملاً ترکیب سفتی ، عدم تعادل و آکینزیاي شدید بسیار روي راه رفتن تاثیر می گذارد. 

پزشکان براي تشخیص این عارضه از دو تست 10 متر راه رفتن و همچنین تست بلند شدن و حرکت زمانبندي شده استفاده می کنند.

راه رفتن این بیماران کندتر، با طول کوتاه گام، آهنگ نامنظم تر و تغییر شدید در سیکل هاي راه رفتن می باشد.

 در این بیماران هنگام راه رفتن حرکت دست ها کاهش می یابد و حالت تلوتلو خوردن دارند.

منبع:

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی پزشکی « M.Sc »

گرايش : بیوالکتریک

عنوان :

طبقه بندی بیماری های نورودژنراتیو مبتنی بر جداسازی کور منابع و تحليل چندفراكتالي نوسانات روندزدايي شده دینامیک راه رفتن

نگارنده : محمدرضا گودرزی